در صورت کامل نبودن دوره آموزشی با توجه به سرفصل ها  کل مبلغ پرداختی شما عودت داده میشود.